Vuông dẹp nắp nhôm bạc 500ml

Vuông dẹp nắp nhôm bạc 500ml