Rư.ợ.u-Đông-trùng-hạ-thảo-chai-550ml-vezo11

Rượu XO tròn 500ml